Algmene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hartstocht

Lees deze voorwaarden door voordat je deelneemt en/of doneert aan de Hartstocht. De Hartstocht betreft een wandeltocht van de Hartstichting. Het is een wandeltocht van 5, 10, 15, 20 of 30 km vanuit jouw voordeur of een eigen locatie naar keuze, die een Deelnemer in één dag aflegt. De opbrengst van de Hartstocht gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Deelnemer: persoon die deelneemt aan de Hartstocht;
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat een Deelnemer inzamelt via zijn of haar Sponsorpagina op de Website:
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een eenmalige financiële bijdrage levert aan de Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten;
Emolife: Emolife B.V., gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;
Hartstocht: wandeltocht op 2 en 3 oktober 2021 van 10, 20, 30 of 40 km vanuit het Beach Stadium The Hague over het strand en door het duin. De Deelnemer legt de tocht in één dag af;
Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, organisator en verantwoordelijk voor de Hartstocht;
Mollie: Mollie B.V., payment provider gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;
Beach Stadium The Hague: start- en finishlocatie van de Hartstocht, gevestigd op Scheveningen;
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens;
Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.
Website: www.hartstocht.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de Hartstocht, waaronder deelname, promotie en donaties aan de Hartstocht. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
2.2 Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de organisatie van de Hartstocht en de inhoud van de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
2.3 De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na publicatie.

Artikel 3 Inschrijfvoorwaarden

3.1 Inschrijving voor de Hartstocht is mogelijk vanaf 1 juli 2021. De inschrijvingen sluiten op 25 september 2021. De Hartstocht heeft een maximum van 5.000 deelnemers per dag, dus een totaal van 10.000 deelnemers;
3.2    Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt €25,- en dient bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt grotendeels de (vooraf) gemaakte kosten van de Hartstocht Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website.
3.3 Het inschrijfgeld kan slechts bij hoge uitzondering worden geretourneerd aan Deelnemer.
3.4 Het is mogelijk het startbewijs over te dragen aan iemand anders op eigen gelegenheid.

Artikel 4 Transactiekosten

4.1 Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €0.20 per transactie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan een Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage aan de transactiekosten te doen van €1.20.

Artikel 5 Doorgang van de Hartstocht

5.1 De Hartstocht kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde gemeentelijke vergunningen zijn verstrekt;
5.2 De Hartstocht vindt plaats op 2 en 3 oktober 2021;
5.3 De Hartstichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, de Hartstocht uit te stellen en/of te annuleren.

Artikel 6 Deelname aan de Hartstocht

6.1 Deelname aan de Hartstocht is uitsluitend voor wandelaars en alleen mogelijk bij aankoop van een startbewijs;
6.2 De officiële start- en finishlocatie is het Beach Stadium The Hague te Scheveningen voor alle afstanden. het is niet mogelijk om op de overige stempelposten te starten of teh finishen;
6.3 Er zijn per afstand starttijden en/startvakken. De Deelnemer dient zich te houden aan het bij inschrijving gekozen startvak;
6.4 Deelnemer dient vanaf zijn/haar startlocatie de aangegeven route te volgen. De route wordt duidelijk gemakrkeerd door de organisatie;
6.5 Het is niet toegestaan om van de duinpaden af te wijken in verband met behoud van de natuur;
6.6 Deelname aan de Hartstocht vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer;
6.7 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Hartstocht;
6.8 De Hartstichting raadt Deelnemer aan om bij de lange afstanden zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan de Hartstocht. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan de Hartstocht vergt immers een lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de (zorg)verzekeraar;
6.9 Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van de Hartstocht en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van de Hartstocht van (verdere) deelname worden uitgesloten;
6.10 Medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname te ontzeggen;
6.11 Deelnemer is verantwoordelijk om de stempelkaart bij zich te dragen. Deze wordt bij aanmelding verstrekt. Bij verlies, na te zijn gestart, wordt er indien beschikbaar een nieuwe stempelkaart uitgereikt;
6.12 Honden mogen (aangelijnd) mee lopen op eigen verantwoordelijkheid;
6.13 Begeleiders op fietsen of mountainbikes zijn niet toegestaani.v.m. veiligheidsredenen;
6.14 De Wegenverkeerswet geldt te allen tijde. Instructies van gezagsdragers enóf de Harstichting moeten opgevolgd worden;
6.15 Houd de natuur schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.
6.16 Parkeerplaats zit niet bij de deelname inbegrepen. DeDeelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een parkeerplaats;
6.17 De Hartstocht is geen wedstrijd. Elke Deelnemer ontvangt een medaille bij de finish inScheveningen.

Artikel 7 Gebruik beeldmateriaal

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Hartstocht, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting;
7.2 De Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht eventuele beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van de Hartstocht of de Hartstichting. De Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
7.3 De Deelnemer geeft toestemming diens eventuele opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting.
7.4 De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Persoonsgegevens worden door de Hartstichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Hartstichting, leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, haar privacy statement en haar cookie statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 Deelname aan de Hartstocht geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van de Deelnemer;
9.2 De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Hartstocht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van de Hartstocht en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden;
9.3 De Hartstichting is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden;
9.4 De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Hartstocht;
9.5 De organisatie behoudt zich het recht voor om de indeling vna de Hartstocht te wijzigen tot op het laatste moment.

Artikel 10 Overig

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is;
10.2 Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met hartstocht@hartstichting.nl of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. Team Hartstocht.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen