Algmene voorwaarden

Lees de voorwaarden door voordat je deelneemt en/of doneert aan de Hartstocht. De Hartstocht betreft een wandeltocht van de Hartstichting. Het is een wandeltocht van 5, 11, 20, 40 of 60 km vanuit jouw voordeur of een eigen locatie naar keuze, welke Deelnemer in één dag aflegt. De opbrengst van de Hartstocht gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Deze website is eigendom van de Hartstichting. De website is gemaakt met One Community, een product van Emolife Connect B.V. (www.onecommunity.nl). Een ieder die gebruik maakt van Hartstocht - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De Hartstichting en One Community spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. One Community is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

De Hartstichting en One Community geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. de Hartstichting en One Community zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Deelnemer: persoon die deelneemt aan de Hartstocht;
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat een Deelnemer kan inzamelen via zijn of haar Sponsorpagina op de Website.
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan de Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten;
Emolife: Emolife B.V., gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;
Fitbit: Fitbit Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam, sponsor van de Hartstocht door het beschikbaar stellen van sporthorloges;
Hartstocht: wandeltocht van 5, 11, 20, 40 of 60 km vanuit de voordeur of een locatie naar eigen keuze, welke Deelnemer in één dag aflegt;
Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, organisator en verantwoordelijk voor de Hartstocht;
Buckaroo: Buckaroo B.V., payment provider gevestigd te Utrecht, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;
Mic: Mobile Interaction Company B.V., gevestigd te Zwolle, draagt zorg voor digitale wandelbuddy berichten welke Deelnemer ontvangt in aanloop van de Hartstocht.
Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.
Sponsorpagina: persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de Hartstocht, waaronder deelname, de promotie en donaties aan de Hartstocht. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting. Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de organisatie van de Hartstocht en de inhoud van de Website kunnen hieraan geen rechten aan worden ontleend. De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

Inschrijfvoorwaarden  

Inschrijving voor de Hartstocht is mogelijk vanaf 19 juni 2020 om 10.00 uur. De Hartstocht kent geen maximum van het aantal Deelnemers. Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt €15,- en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt grotendeels de (vooraf) gemaakte kosten van de Hartstocht Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website. Het inschrijfgeld kan slechts bij hoge uitzondering worden geretourneerd aan Deelnemer. Na inschrijving maakt iedere Deelnemer van 19 juni t/m 25 juni 2020 via loting kans op een van de 50 door Fitbit ter beschikking gesteld sporthorloges. Winnaars zullen hierover door de Hartstichting benaderd worden. Over de uitslag zal verder niet worden gecorrespondeerd. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door het gewonnen sporthorloge in welke vorm dan ook. Op de gewonnen prijs gelden voor zover van toepassing de algemene voorwaarden van Fitbit.

Transactiekosten
Buckaroo draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Buckaroo transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €0.20 per transactie. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo. Bij een donatie kan een Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage aan de transactiekosten te doen van €1.20. 

Doorgang van de Hartstocht
De Hartstocht kan doorgang vinden wanneer de Hartstichting hier toestemming voor geeft. De Hartstocht zal plaatsvinden op 3 oktober 2020. De Hartstichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, de Hartstocht uit te stellen en/of te annuleren.

Deelname aan de Hartstocht
Deelname aan de Hartstocht is uitsluitend voor wandelaars en alleen mogelijk bij aankoop van een startbewijs. De startlocatie is voor iedere Deelnemer verschillend. Deelnemer start de Hartstocht vanuit de voordeur (of een locatie naar keuze). Er zijn per afstand geen starttijden. Deelnemer mag zelf bepalen op welk tijdstip hij/zij de Hartstocht begint. Deelnemer dient vanaf zijn/haar startlocatie de aangegeven route te volgen. Deze route wordt bepaald door een vooraf te downloaden app van eRoute. Deelname aan de Hartstocht vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Hartstocht. De Hartstichting raadt Deelnemer aan om bij de lange afstanden zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan de Hartstocht. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan de Hartstocht vergt immers een lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar. Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van de Hartstocht en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van de Hartstocht van (verdere) deelname worden uitgesloten. Honden mogen (aangelijnd) mee lopen op eigen verantwoordelijkheid. Begeleiders op fietsen of mountainbikes zijn toegestaan op eigen verantwoordelijkheid. In de Hartstocht zit geen wedstrijdelement. De Wegenverkeerswet geldt te allen tijde. Instructies van gezagsdragers en/of de Hartstichting moeten opgevolgd worden; Houd de natuur schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien. Voorafgaand aan de Hartstocht ontvangt Deelnemer ter voorbereiding en motivatie enkele sms berichten van Mic. 

Gebruik beeldmateriaal

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Hartstocht, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting. Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van de Hartstocht of de Hartstichting. De Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding. Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting. De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zullen door de Hartstichting, Buckaroo en Emolife met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De Hartstichting, Buckaroo en Emolife leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Deelname aan de Hartstocht geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer. De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Hartstocht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van de Hartstocht en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden. Deelnemer vrijwaart de Hartstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Hartstocht. 
 
Overig
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met hartstocht@hartstichting.nl of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. Stèphanie Karlsson.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen